Profil Działalności

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Prawo Karne

 • Obrona na wszystkich etapach postępowania karnego przed Prokuraturą i Sądami wszystkich instancji
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym
  /sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i powodów cywilnych w sprawach karnych/
 • Sprawy o przestępstwa objęte kodeksem karnym oraz innymi ustawami karnymi
 • Sprawy o wykroczenia
 • Sprawy rozpoznawane w postępowaniu dla nieletnich
 • Pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego (odroczenia wykonania kary, przerwy w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie , dozór elektroniczny)

Prawo Rodzinne

 • Rozwód i separacja, podział majątku dorobkowego, rozdzielność majątkowa małżeńska i zarząd majątkiem wspólnym
 • Alimenty
 • Władza rodzicielska
 • Ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • Przysposobienie
 • Opieka
 • Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka

Prawo Cywilne i Gospodarcze

 • Zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi i gospodarczymi we wszystkich instancjach, sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych
  / zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne, skargi na orzeczenie referendarza, komornika/
 • Sporządzenie i redagowanie umów cywilnoprawnych, zakładanie i rejestracja spółek handlowych i reprezentacja w tym zakresie
 • Sprawy dotyczące nieruchomości (uwłaszczenia, zasiedzenia, podziały nieruchomości, inne)
 • Sprawy o odszkodowania, ochronę dóbr osobistych, najem ,dzierżawy i eksmisje, roszczenia z tytułu niewykonania umów, bezskuteczności umów, nieważności umów
  odwołanie darowizny i inne
 • Sprawy o zapłatę, egzekucję roszczeń , windykację
 • Obsługa przedsiębiorców  w wymienionym wyżej zakresie

Prawo Spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku dziedziczenie ustawowe i testamentowe
 • Dział spadku
 • Zachowek, wydziedziczenie, uznanie za niegodnego dziedziczenia

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • Reprezentacja przed sądem pracodawców i pracowników
 • Spory ze stosunku pracy (wypowiedzenia umów, przywrócenie do pracy, odszkodowania, nadgodziny)
 • Sprawy związane z wypadkami przy pracy